Търси

Комунални услуги и енергия

Компаниите за комунални услуги по света са изправени пред сложни предизвикателства, поради безпрецедентните промени. Те все по-често са обект на сливания, придобивания и приватизации и много бивши монополи са били принудени да търсят нови модели за създаване на стойност.

Въпреки това, след натрупване на капацитет за развитие в други сектори и географски региони, много компании за комунални услуги са разширили и своите сфери на дейност. Докато тези тенденции към либерализация, конвергенция и конкуренция по никакъв начин не са еднакви за различните локации и отрасли, технологичните промени незименно трансформират сектора на обществените услуги като цяло.

Изправени пред застаряване на инфраструктурата, много компании в комуналната сфера са решени да се възползват от технологичните нововъведения. Появата на интелигентни мрежи и съвременни измервателни инфраструктури увеличава точността на сметките и позволява на компаниите да предоставят специално пригодени предложения, които в момента не съществуват или са запазени само за най-големите производствени предприятия.

Управлението на активите е от решаващо значение, тъй като компаниите за комунални услуги са изправени пред предизвикателството да прилагат стандарти за експлоатация и поддръжка за непрекъснато подобряване на баланса между разходите и надеждността на активите. Необходими са опростяване и интеграция, за да могат тези географски разнородни активи да бъдат управлявани ефективно, както и работната сила, която ги поддържа. Планирането на необходимите дейности и ресурси е сложна задача. Мобилните технологии се превърнаха в ключов инструмент за увеличаване на производителността, като сега работниците се нуждаят от прости инструменти, които им дават пряк достъп до фирмените системи и информация.
Клиентите също са основен катализатор за промяна. Повишените очаквания за услуги, нарастващите кредитни дейности и дейности, свързани със събиране на вземания, както и несъбираемите вземания превръщат ценообразуването в ключов въпрос. Въпреки това, адекватното справяне със сложни продукти, клиенти, които преместват дейността си, асоциациите на строителни собственици и неизмерените връзки представляват сериозно предизвикателство за всяка система.

За да вземат по-добри и своевременни решения, управителите се нуждаят от достъп до информация, която им позволява да виждат цялата картина. Те се нуждаят от един-единствен източник на информация, базиран на една единствена информационна версия, която им позволява правилно да оценяват и анализират представянето на компанията и да вземат правилните решения. Да се поддържа баланса между операциите, нуждите на клиентите и регулацията става все по-важно за подобряване на общото финансово състояние. Комуналните решения на XAPT Solutions предлагат един многофункционален продукт, цялостно решение за компаниите в сектора, така че те да отговорят на всички тези предизвикателства. Дойде края на обичайния сценарий в бизнеса. Време е за интелигентно решение.

За повече информация, моля свържете се с нас!